PEOPLE

Faculty

Graduate Students

 • Kengo IMAE (M2)
 • Tasuku TAKAHASHI (M2)
 • Yuuta YAMAMOTO (M2)
 • Hiroshi SHIMADA (M1)
 • Ken'ya SHINKI (M1)
 • Shin'ya TOKUUME (M1)
 • Shigeki YONEDA (M1)

Undergraduate Students

 • Koichiro SUGIHARA (B4)
 • Yosuke TANAKA (B4)
 • Takuro NAKAGAWA (B4)
 • Takumu HIROOKA (B4)
 • Seisuke YAMADA (B4)
 • Naokazu ARIOKA (B3)
 • Tomoyuki SUEDA (B3)
 • Sho TANAKA (B3)
 • Yuki KAWASHIMA (B3)